A Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában

A Verbum Kiadó kiadványai

maxpicard
Max Picard: Menekülés Isten elől

Max Picard (1888–1965) svájci író, kultúrfilozófus, orvosi foglalkozását feladva az 1920-as években telepedett le Tessinben, ahol csendes visszavonultságban a szemlélődésnek és könyvei megírásának szentelte életét. Műfajilag nehezen besorolható írásaiban drámai erejű költői képekben tárja olvasói elé a modern társadalom buktatóit. Jelen műve, mely Hermann Hesse szerint Picard „talán legszebb, legkomolyabb, ugyanakkor legvigasztalóbb” könyve is, 1934-ben látott először napvilágot, meditatív gondolatfüzéreinek lényegi mondanivalója azonban mára sem veszített semmit időszerűségéből: az egyre hevesebb tempót diktáló életritmus katasztrófába torkollik, ha nem hagyunk fel az Isten előli meneküléssel.

botar gabor
Botár Gábor: Krisztus szeretetének sürgetésében

SZIT – Verbum, Kolozsvár 2014

Mivel a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Szerzetesközössége 2014 novemberében ünnepli Erdélybe való letelepülésének 150. évfordulóját, az erre az alkalomra szervezett, több erdélyi települést átfogó ünnepségsorozat része ennek a könyvnek a megjelentetése. Méltó, hogy ily módon is emléket állítsunk a nagy elődöknek, akik e nemes ügy szolgálatára szentelték életüket. Ugyanakkor hálám és elismerésem jele ez a könyv a szerzetesrend azon kor­társ tagjai és vezetői irányába, akiknek segítségnyújtását, támogatását, a jó ügyben való mellémállását papi pályám során mindvégig érezhettem. Munkámat hézagpótlónak szánom a Szent Családról nei'ezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek erdélyi tevékenységének részletes összefoglalására. Magyar nyelven ugyanis eddig nem jelent meg ilyen jellegű összefoglaló a témával kapcsolatosan.
Boldog Iosef Nardini közbenjárására váljon Isten dicsőségére a nővérek erdélyi tevékenységének 150 éve, melyet jelen munkámmal összegezni igyekeztem!

Botár Gábor 1964-ben született Csíkszentgyörgyön. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, aminek befejeztével 1989-ben szentelte pappá dr. Jakab Antal megyéspüspök. Öt évig segédlelkészként szolgált Csíkszere­dában, Székelyudvarhelyen és Kolozsváron. 1994-től Székelyudvarhelyen tevékenykedik, kezdetben helyi lelkészként, majd 1995-től a Kis Szent Teréz Plébánia felelős lelkipásztoraként. Doktori tanulmányait 2009 és 2014 között folytatta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen Marton József professzor, egyháztörténész vezetésével. Kutatási területe a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek működése Erdélyben. Doktori disszertációját 2014 januárjában védte meg a fent említett egyetem Római Katolikus Teo­lógia Karán.

evkonyv 2014
Homa Ildikó: Evangéliumi lélektan. Önismeret mindenkinek

Verbum, Kolozsvár 2014

A szerző vallomása: „Jelen könyv az Evangéliumi lélektan címmel indított rádiós műsorsorozatból született.  Mindig is foglalkoztatott, hogyan lehet a vallás és a lélektan közötti látszólagos ellentétet feloldani. Azonban rájöttem, hogy ez egy kudarcos vállalkozás, nem lehet „a” vallást és „a” lélektant kibékíteni, hiszen ezek olyan fogalmak, amelyek csak a fejünkben, a tudományban léteznek, és adott esetben nem érintik a hétköznapi életünket, a lelkünket. Ennek a vállalkozásnak egyetlen járható útja van: megpróbálhatom a személyesen megélt vallásosságot és lelkiséget kibékíteni, összecsiszolni. Ez a könyv nemcsak vallásos emberek számára íródott. Mindegyikünk lelkében létezik egy vallásos rész, amely nyitott mindarra, ami lelki kérdésekkel foglalkozik, függetlenül attól, hogy milyen dogmatikus rendszert vallunk magunkénak.”

187  oldal

evkonyv 2014

 Thérèse Gardey de Soos: Mint aki tűzön ment át

Eugénie Smet
Gondviselésről Nevezett Boldog Mária
a Segítő Nővérek Kongregációja alapítónője
Életrajz
(1825–1871)

SZIT – Verbum, Kolozsvár 2014

A két lábbal a földön álló és ugyanakkor ellentmondásokat magában hordozó fiatal lány, Eugénie Smet, a Gondviselés munkálkodása által alapítónővé lett. Tulajdonképpen semmi kedve sem volt hozzá. Mégis, amikor negyvenöt évesen földi élete végéhez érkezett, egy fiatal, erős intézmény szilárd alapját hagyta hátra, amelynek harmadik letelepedési helye Kína volt. Lendülete és dinamizmusa százötven évvel később is lelkesíti a világ huszonöt országában élő segítő nővéreket.

Életének és üzenetének újraolvasásában az vezet minket, amit ő néhány év leforgása alatt nekünk ajándékozott, amit számos nővér megélt őt követve, valamint az, akik mi, segítő nővérek ma vagyunk útkereséseinkkel és vágyainkkal.

Amikor egy követ a vízbe dobnak, az elmerül, de a vízfelszínnel való pillanatnyi érintkezés a legtávolabbi partokig kitáguló hullámokat és köröket idéz elő. A rövid érintéssel a kő mozgást idézett elő, és bár ő maga a víz mélyén nyugszik, a hullámok tanúi megtett útjának. Ehhez hasonlóan minden ember életének következményei vannak, amelyekről neki nincs tudomása, mégis tőle származnak. Egy élet jelentősége és szeretetének ereje csak később mutatkozik meg.

Gondviselésről Nevezett Mária nem előírásokat és programot hagyott hátra, hanem egy sugallatot, amely az idő múltával a hullámok továbbterjedéséhez hasonlóan alakul, és talál új formákra.

150 oldal

evkonyv 2014
Ecce sacerdos magnus
Tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára


Szerkeszők: Marton József – Diósi Dávid – Bodó Márta
SZIT – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2014

A  kötet az évforduló alkalmával rendezett konferencián elhangzott előadások és egyéb jelentős, eddig fel nem dolgozott dokumentumok (katonai szolgálat, lapszerkesztői tevékenység, plébánosi munkásság, belényesi kormányzóság, Securitate által készített lehallgatási jegyzőkönyvek stb.) gyűjteménye.

232 oldal

evkonyv 2014
A II. vatikáni zsinat maradandó időszerűsége
Ötven évvel a zsinat után az erdélyi egyházmegyében

Szerkesztők:
Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Bodó Márta

A Katolikus Akadémia kiadványai 1.

SZIT–Verbum, Budapest–Kolozsvár 2014.

A II. vatikáni zsinat korszakalkotó esemény volt a katolikus egyház életében. Megújította az egyházat, a liturgiát, a teológiát és a lelkipásztori gyakorlatot. Nyitott más felekezetek, más vallások és a társadalom felé. Nem mondott ítéletet, hanem párbeszédet kezdeményezett. Számos magától értetődőnek tűnő lehetőség elképzelhetetlen lenne a zsinat nélkül. Az egyházat közösségként tapasztalhatjuk meg; a liturgia a közösség ünnepe, anyanyelvünkön olvashatjuk a Szentírást, a világi krisztushívők szerepet vállalhatnak az egyházban. A zsinat olyan távlatokat nyitott, amelyek ötven évvel később is időszerűek. Ezért a Katolikus Akadémia keretében egy éven keresztül felelevenítettük a zsinat eredményeit. E kötetben ezeket az eredményeket tárjuk az olvasók elé.

apokalipszis arnyakaban
Vasárnap Évkönyv 2014

Verbum, Kolozsvár 2013

Mint minden évben, 2014-re is elkészült a Vasárnap évkönyve. A gyulafehérvári főegyházmegyében 2014 a plébánia éve, azaz a kommunióé, a közösségé: a plébánia ugyanis nem mint intézmény, adminisztratív egység értendő, hanem mint a megkeresztelt egyéneket összefogó közösség. A szatmári egyházmegye célkitűzése ebben az évben az önátadást fókuszba állítani. A hit éve után, amely az egyéni és közösségi elmélyedésre, a gyökerek újramegtalálására, az azokhoz való ragaszkodásra hívott meg, most Ferenc pápa biztatása nyomán is kifelé kell fordulnunk, saját köreinkből kilépni. Mindehhez hasznos olvasmányokat kínál az új évkönyv, évfordulós és havi naptárral együtt.

A5, puhakötés, 160 oldal, 10 lej

apokalipszis arnyakaban
ADVENTUS DOMINI – ÚRJÖVET
Az advent története, szokásai és lelkisége


Szerkesztette: Diósi Dávid
SZIT-Verbum, Budapest-Kolozsvár 2013

Diósi Dávid szerkesztésében az adventet magyar nyelven egyedülálló módon bemutató kötet készült. Benne a liturgiatörténeti vonatkozások mellé népszokások, az egyházi gyakorlatban is meglevő paraliturgikus elemek ismertetése is bekerült, az adventi készületre vonatkozó gyakorlatias elemek, a lelkiséget bemutató írások, elmélkedések. Mindez a mai világban alkalmas eligazítás a karácsonyra való keresztény jellegű készület segítésére. Jakubinyi György érsek így ajánlja a kötet előszavában: "Örvendek, hogy megjelent ez a könyv: hézagpótló. Hiszem, hogy olvasói közelebb kerülnek a szűkebb és tágabb értelemben vett advent lelkiségéhez."

A5, 254 oldal, puhakötés

apokalipszis arnyakaban
Sebestyén Péter
Tüzet hoztam!
Biblikus gondolatok – C év

Verbum, Kolozsvár 2013

Sebestyén Péter immár harmadszor vállalkozik arra, hogy bibliai alapokon állva megválaszolja a legégetőbb kérdéseket. Jelen kötetben a liturgikus C év heti útravalóinak mindegyike evangéliumi indíttatású. Lelkünk üdvösségének örök távlatait feszegeti. Ha azt akarjuk tudni, mi a boldogság, hol a helyünk, mit tegyünk, a kötet írásai ebben mind segítenek eligazodni.  Az előző kötetekben megszokhatta az olvasó, hogy a gyakorló lelkipásztor Sebestyén Péter a létkérdésekről milyen könnyedséggel, derűvel ír. A szerző tükröt tart, elgondolkodtat, megszeretteti velünk Istent. A kényes témákat sem kerüli, a rendszeres templomba járók mellett baráti jobbot nyújt „a maguk módján vallásosoknak”, az igazságot keresőknek, megszólítja a csalódottakat és a hitetleneket is. Az írások mindegyike korszerű, személyes, mai nyelven szól, ráhangol „Jézus hullámhosszára”, nevünkön szólít. Megrendülten adjuk meg magunkat, és végül a napkeleti bölcsekhez hasonlóan mi is más úton térünk haza. (Korondi Kinga)

A5, puhakötés, 152 oldal
Ára: 15 lej

apokalipszis arnyakaban
ERO CRAS
Az ó-antifónák története és magyarázata


Szerkesztő: Diósi Dávid
Szent István Társulat • Verbum,
Budapest–Kolozsvár 2013

A cím hétbetűs akrosztichon, ezt a rejtett szöveget adja a hét ó-antifónát bevezető megszólítások kezdőbetűinek visszafelé történő összeolvasása (tehát: Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapientia). Magyar jelentése: holnap veletek leszek.

A karácsony előtti héten az egyházban hosszú évszázadok óta minden nap felcseng egy-egy ó-antifóna mindegyik Krisztust, a megváltót szólítja és hívja.

A könyv az ó-antifónák világát akarja közelebb hozni az imádkozó emberhez. Olvasható benne az ó-antifónák története és magyarázata, valamint mindegyik ó-antifónáról egy-egy elmélkedés. Szép a szövegükből táplálkozó ájtatosság végzése akár a templomban, akár otthon, családunk körében, az adventi koszorú gyertyafényénél.

A könyv az ó-antifónák kézikönyvének is tekinthető. Az olvasó egy könyvből informálódhat, elmélkedhet, imádkozhat és énekelhet. Kegyelemteljes adventi készülődést!

Tamás József gyulafehérvári segédpüspök így ajánlja a kötetet:Egyházunk próbál mindent megtenni azért, hogy a híveket felkészítse a karácsony szent ünnepre. Ezt a célt szolgálja az az adventi ájtatosság is, amely az ó-antifónákhoz kapcsolódik. Ezekben az ószövetségben megígért Megváltót egy-egy tulajdonságán vagy nevén keresztül szólítjuk meg és kérjük, hogy jöjjön el hozzánk, töltse el lelkünket adományaival. Jelen kiadvány ezt az adventi ájtatosságot szeretné népszerűsíteni. Adja a jó Isten, hogy akik végzik, lelkileg karácsony titkához közelebb jussanak és kegyelmi ajándékaiból bőven részesülhessenek.

162 oldal, puhakötés

évkönyv 2010
Örök világosság. Halotti zsolozsma és más imádságok az elhunytakért
Szerkesztette: Farmati Anna 

Verbum Kiadó, Kolozsvár 2013

A halotti zsolozsma az egyház hivatalos imájának az a része, amelyet nem csak november 2-án, hanem máskor is: halálesetkor, virrasztásokon vagy egyszerűen a halottakért való imádságként használhatunk. Az 1885-ös kiadás szerint ennek imádkozása „az erdélyi egyházmegyében, annak különösen székelyföldi részében, a legrégebbi időktől fogva, dicséretes szokásban volt”. Ezt a szép hagyományt újítja fel a kis kötet, de a zsolozsmán kívül más imádságokat (Litánia tisztítótűzben szenvedő lelkekért, Szent Brigitta imádságai) és énekeket is tartalmaz, sőt néhány szép irodalmi szemelvényt is.


A6, 86 oldal, Ára: 5 lej

évkönyv 2010
Szent Anya, üdvözlégy! Mária-imák

Második, bővített kiadás
Szerkesztette: Farmati Anna

Verbum Kiadó, Kolozsvár 2013

Legszebb Mária-imáinkat gyűjti egybe az imafüzet azzal a céllal, hogy a katolikus hívők Mária-tiszteletét segítse: az egyház ősi himnuszai, liturgikus szövegek, nagy szentjeink imádságai, nemzeti Mária-tiszteletünk értékes szövegei, búcsús énekek, keleti rítusú testvéreink néhány imája, litániák és két Mária-tisztelettel kapcsolatos rövid írás szerepel a gyűjteményben, valamint tíz nagyon szép erdélyi Mária-ábrázolás fényképe. A bővített kiadás újdonsága, hogy 26 kottás Mária-éneket is tartalmaz Geréd Vilmos válogatásában.

A6, 127 oldal, Ára: 6 lej

évkönyv 2010
Bodó Márta: Jóbarát.
Egy erdélyi katolikus ifjúsági lap
a két világháború között

Verbum, Kolozsvár 2013

A Jóbarát (1925–1940) Kolozsváron kiadott, katolikus szellemiségű, felekezeteket összekötő ifjúsági lap volt. Mailáth G. Károly erdélyi püspök indulásakor így üdvözölte: „feladata a krisztusi ideál folytonos szemmel tartásával nemesítőleg, irányítólag hatni fejlődő ifjainkra és megteremteni közöttük a szellemi kapcsolatot, felfedezni a szunnyadó tehetségeket, munkára ösztönözni a kényelmeseket”. Átgondolt, pedagógiailag megalapozott, kereszténységet és bölcs emberséget tükröző szerkesztési elgondolást tükröz. Mostoha történelmi körülmények között egy szerzetesek által vezetett katolikus iskola tanárijában született meg. A szerzetestanárok fenntartás nélküli odaadottságukat, rendjük kiváló pedagógiai arzenálját, imában, szellemi munkában edzett emberségüket, kereszténységüket, közösségi szemléletüket adták bele, kiváló világi kollégákat gyűjtöttek maguk köré, kiemelkedő tehetségű diákokat vonzottak. Az általános dermedtségben így villanthatott fel fénysugarat az elsötétült erdélyi horizonton a Jóbarát. A kötet a lap történetét mutatja be. Ugyanakkor bő válogatást tartalmaz a kor ismert szerzőitől (többek közt Sík Sándor, Mécs László, Reményik Sándor, Dsida Jenő) a lapban közölt írásokból, amelyek közt alkalmi és vallásos versek, színdarabok, novellák olvashatóak.


232 oldal, A5

évkönyv 2010
Bács Béla János:
Magammal viszlek

Verbum, Kolozsvár 2012

Magammal viszlek. Ez nem udvarias kérés, esetleg határozott felszólítás, mint a „gyere velem", hanem egyszerű kijelentés. Csak az mondhatja, aki ismeri az utat, az állomásokat, a célt; aki felelősséget érez az iránt, akit magával visz, és nem okoz neki erőfeletti megpróbáltatást. Pedig a legszemélyesebb érzések, belső felismerések között szárnyait próbálgató gondolat, sokszor az ember alkotta/okozta visszásságokon fennakadó tekintet, miközben természetesen a harmóniát keresi, éppen azt sugallja, hogy ez az út sem veszélytelen, és bizony megpróbáltatásokkai kell számolnia annak, aki erre az útra indul. A „Magammal viszlek" nem lehet pusztán egyszerű idegenvezetés a világ dolgaiban, és a lélek belső gyűrődéseiben, és nem lehet az egyéni út- és lehetőség keresések gátlástalan feltárása sem. A „Magammal viszlek" csak akkor hiteles, ha az egyszersmind beavatás is. Beavatás abba a titokba, amikor „látom magam, / téged látlak / az égboltra simul a kép / - s mielőtt összetörne - / pillangó szárnyán fodrozik tovább / a szélmorzsolta szenvedély". Kérdés lehet az is, hogy kire/kikre vonatkozik a „Magammal viszlek"? A kérdés csak éppen felvillanhat, hiszen abban a pillanatban tudnunk kell, hogy a lényeges dolgok, a misztériumok, a beavatás fokozatai egyszerre nagyon személyesek és egyetemesek. (Elekes András)

évkönyv 2010
Sebestyén Péter: Isten asztaltársasága.
Biblikus gondolatok B év

Verbum, Kolozsvár 2012

Sebestyén Péter hosszú évek óta töretlenül végzi sajátságos katekézisét írásain keresztül. Szövegei, esszé-homíliái ilyeténképp messze megelőzték a hit évének vatikáni dokumentumait, az azokban foglalt javaslatokat. Feszes ívű, sodró erejű, friss írások ezek, éppen olyanok, amilyenekre a hit évében szomjazunk. Szívemből kívánom, hogy ezek a hol megsirató, hol nevettető, de mindenképp lelkünkben nyomot hagyó írások, a kiváló példatárral ellátott, a székely életkedvből (is) fakadó belső derű jelenlétében született mondatok, felismerések, a céltudatosan megfogalmazott és felmutatott gondolatsorok kézenfogjanak ésvisszavezessenek minden olvasót az Úrhoz, elvezessenek minden keresőt a bizonyossághoz, fogodzót kínáljanak mindenkinek, aki felismeri, hogy hűséges az Isten, és  lelki táplálékul szolgáljon mindazoknak, akik Mária köpenyébe akarnak kapaszkodni vész idején. Ha mindez sikeredik, Isten asztaltársasága gyarapodni fog. Hiszem, hogy így lesz! (Balogh László)


A5, 142 oldal, puhafedeles

évkönyv 2010
Nóda Mózes: Élő liturgia.
A II. vatikáni zsinatot megelőző liturgikus megújulás és hatása az erdélyi egyházmegye liturgikus életére


Szent István Társulat–Verbum, Budapest–Kolozsvár 2012

Az Élő liturgia című könyv alapszövege a szerző kolozsvári Babeş-Bolyai Tudomány­egyetem Római Katolikus Teológia Karán 2011-ben megvédett doktori dolgozato. Az összefoglaló címmel azt a valóságot akarja sugallni, amit egyházunknak a liturgia jelent: élő és éltető. A liturgia egyszerre isteni és emberi, van múltja, jelene és jövője, tehát élő liturgia. A liturgia egyszerre szent és emberi, örök és változásra szoruló, dicsőíti Istent és megszenteli az embert: Istent kell megszólítania és az ember számára Istent kell megszólaltatnia. A kötetben olvasni lehet a teológia helyzetéről a 19–20. század fordulóján, a II. vatikáni zsinatot megelőző egyháztani és liturgikus teológiai átalakulásról, a liturgikus mozgalomról a 19. század végén és a 20. század elején, s ennek magyarországi megjelenéséről. Szó esik a II. vatikáni zsinat által elvárt participatio actuosa jelentéséről s amit ez az elvárás jelent. A tárgyal témák továbbá: az eukarisztia szentmisén kívüli tisztelete, az Úrnapja és az úrnapi körmenet, az eukarisztikus kongresszusok, a Jézus Szíve-tisztelet kialakulása és gyakorlata a 19. század végén és 20. század kezdetén, végül pedig a liturgikus mozgalom recepciója a gyulafehérvári egyházmegyében.

B5, 238 oldal

évkönyv 2010
Diósi Dávid: Egyház és posztmodern


Szent István Társulat–Verbum,
Budapest–Kolozsvár, 2012

Elkötelezett katolikusként az egyházról írni egy vallásilag sokszínű világban nem könnyű vállalkozás. Különösen akkor nem, ha az ember a leírtakat a hitelesség pecsétjével látja el, és írásában nem mint külső szemlélő vizsgál egy többé-kevésbé ismert világot, hanem saját életteréről ír.

Diósi Dávid Egyház és posztmodern című kötete a katolikus egyház helyzetét vizsgálja a posztmodern jelzővel ellátott világban. Ezen világ sajátja a „megmozdultság”, a sajátos határok elmozdulása, felbomlása. A jelzett világ állampolgára konfúz vallásos térségben találja magát, ahol nehéz tisztán látnia. Nehéz ebben a világban a keresztény értékrend képviselete.
Erre vállakozik Diósi, és vezet el az egyházias térség biztos talajára. Az olvasó hiteles és átfogó képet kap az egyházias élet szépségéről. A gördülékeny stílusban megírt könyv élvezetes olvasmány és fontos hiánypótló munka az egyház kérdésével foglalkozó szakmai piacon. Vedd és olvasd!
(Jitianu Liviu teológus)

E könyvben egyházi szolgálatban tevékenykedők és világiak egyaránt hasznos írásokat találnak, melyek nemcsak diagnosztizálnak, de együttgondolkodásra, illetve továbbgondolásra serkentik az olvasót. Váljanak épülésünkre e könyvben elhintett gondolatok, és az Úr áldásával hozzanak életünkben bőséges gyümölcsöt.
(Böcskei László nagyváradi püspök)

176 oldal, A5, puhafedeles
Ára: 26 lej

évkönyv 2010
Ferenczi Sándor

Útközben

Papi történetek és anekdoták
 

Az elmúlt évezred alatt az erdélyi papság, más régiók papjaihoz hasonlóan, számtalan tragikus vagy megmosolyogtató eseménynek volt az alanya és tárgya. Ezek közül egy csokorravaló található e kötetben. Vannak halálosan komolyak és derűt fakasztóak. Nemcsak szenvedésről, a helytállás megkövetelte áldozatvállalásról esik szó, hanem lélekjelenlétről, nyelvérzékről, humorról is. A gyulafehérvári egyházmegyés pap arcképét ezek a történetek árnyalják és teszik igazán teljessé, színessé.

Általuk az olvasó megláthatja a papban is az embert, aki jót tud nevetni saját tökéletlenségén, ugyanakkor vállalni tudja a vállára tett kereszt hordozását. A kötetben főként olyan papokkal találkozhatunk, akiket életükben nem vett körül dicsfény, csak tették a dolgukat, igyekeztek szolgálni Isten erdélyi népét. Az egyházmegye ezeréves története során a több mint 5000 egyházmegyés pap zöme ilyen volt. Egyeseket az élő emlékezet jobban megőrizte, mert sokszor akaratukon kívül is kitűntek egy frappáns megjegyzésükkel, kilógtak a sorból sajátos személyiségükkel. A róluk szóló történetek  a bennük foglalt tanulság mellett a maguk sajátos humorával derűre hangolhatják az olvasót. 


A5, 160 oldal, puhafedeles

évkönyv 2010
Sánta Pál: Boldogan hirdettem az Urat. Huszonöt év isteni magvetésének morzsáiból. Homíliák, lelkigyakorlatok

Verbum, Kolozsvár 2012

Részlet Jakubinyi György érsek ajánlásából: „Sánta Pál atya ezüstmisés hithirdető munkájának válogatott kiadását tartottam a kezemben. Igehirdetését a lelki gyermekség szelleme hatja át, amelyet Kis Szent Teréz maga a szeretet és a bizalom útjának vagy még egyszerűbben a kis útnak nevezett. Ezt a lelkiséget élte meg és éli meg Pál atya papi életében, lelkipásztori szolgálatában, és ezért tudja továbbadni azt szentbeszédeiben, lelkigyakorlataiban is. Pál atya ezért fejezhette be gyűjteményét is Gondolatok a Lisieux-i Szent Teréz nyomdokain járó papi szolgálatról szóló tanulmányával. Minden igehirdetés alapja egy és ugyanaz: Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. (1Kor 1,23-24) A módszer, a megélt lelkiség változhat, de a lényeg ugyanaz. Kísérje hát a könyvet, szerzőjét és olvasóit, használóit az Örök Főpap kegyelme, a Csíksomlyói Szűz Mária áldása és Kis Szent Teréz oltalma.”

444 oldal, A5, keményfedeles.

évkönyv 2010

A halálbiztos halál


Szerkesztette: Diósi Dávid
Szent István Társulat–Verbum, Budapest–Kolozsvár 2011

A halál kérdéskörének a tárgyalása nem csupán teológiai monopólium. Ezért a tanulmánykötet – amit a kedves érdeklődő most kezében tart – a halál misztériumát nem csupán a teológia szemüvegén keresztül kívánja szemlélni, hanem megpróbálja azt interdiszciplináris szemszögből is megközelíteni. A szerzők között szerepelt teológus, néprajzkutató, filológus, irodalmár, egyháztörténész, egyházjogász és orvos.

Létezik halál az élet előtt? S ha igen, milyen formában? (Holló László) Mi a helyzet a halálközeli élményekkel? Illúziók csupán, vagy netán istenélmények? (Vik János) Milyen jogi előírások léteznek a katolikus temetéssel kapcsolatosan? Kiktől kell megtagadni a temetést? Hogyan vélekedik az egyházjog a hamvasztásról? (Lukács Imre-Róbert) Hogyan viszonyul a szekularizálódó modern világ halálfelfogása a magyar népi kultúrából kirajzolódó hagyományos halálképhez? Milyen „taktikákkal” menekül korunk embere a halál gondolatától? (Tánczos Vilmos) Miben és miért más a parasztember elmúlása a többiekéhez viszonyítva? (Balázs Lajos) Hogyan vélekedik az orvostudomány a halálról? Mikor következik be a halál „pillanata”? (Holló Gergely) S mi következik utána? Mi valójában a tisztítótűz? (Diósi Dávid) Hát a pokol? (Jitianu Liviu) Ezekre és sok más kérdésre keresik a kötet szerzői eszmefuttatásaikban a választ. A könyvben a fent említett szerzőkön kívül olvashatóak még Bodó Márta, Harald Buchinger, Deák Zsuzsanna, Havas László, Marton József, valamint Tobias Nicklas értékes írásai is.

Ára: 27 lej

évkönyv 2010
Sebestyén Péter


Kincs mélyre ásva
Biblikus gondolatok – A év

Verbum, Kolozsvár 2012

E kötet frappáns, rövid, a rohanó korra szabott írásokban arra vállalkozik, hogy ha csak egy pillanatra is, de megállásra bírja az érdeklődőt, csendre inti, a csendbe invitálja. Meghívja, hogy egy alig látható, belső ösvényen kövesse azt a finom fonalat, amit a szerző a kezébe ad. Az út végén – azt ígéri – a hű és kitartó követést eredmény koronázza, a mélyben olyan kincsre lel, amely nem olvad el, nem folyik ki a keze közül, amely megmarad és elkíséri mindennapjaiban.
Kincskereső, tartós kincsre vágyó olvasó, ne habozzon a szerzőt követni. Ő pedig  meghálálja ezt önnek! Mint ahogy hálásan köszöni mindazoknak, akik e kötet megjelenését adományaikkal támogatták.

128 oldal, A5, puhafedeles

évkönyv 2010


Bodó Márta: Egyház és színház

Verbum Kiadó, Kolozsvár 2012

Egyház és színház évszázados kapcsolatát mutatja be ez a kötet, végigvezet a keresztény történelemnek azon a vonalán, amely a színszerű megjelenítéssel kapcsolatos. Felvillantja, az első keresztény közösségek vezetői hogyan, milyen érvekkel utasították el a kor művelődési életét annak pogány elemei miatt, azt sem mérlegelve, hogy ezzel a műveltségtől, a művelődéstől zárják el a keresztény közösséget, így a keresztény tanítás továbbadását is akadályozva; s hogyan szakította át a tiltást a vallási liturgiában jelen levő drámaiság. A vallási liturgia „a mozdulatlan színházhoz” hasonlóan a láthatón túlit, a transzcendenst jeleníti meg. Dráma és liturgia összefüggése fontos nemcsak a vallási cselekvés valóságteremtő funkciója miatt, hanem esztétikai és egzisztenciális érvényessége miatt is.  A színház, az előadás az ember arra irányuló kísérlete, hogy önmagáról valamit megtudjon, egy, a saját lényegére irányuló kinyilatkoztatásban részesüljön. Parabolikusan tehát ajtót nyit a valódi, isteni kinyilatkoztatás igazságára is! A keresztény drámának az irodalomtudomány terén való megbecsüléséhez vezető út ennek a teológiai drámaelméletnek a kibontása lehet. E drámaelmélet atyja Hans Urs von Balthasar, akinek alaptétele: a természetfeletti dráma megelőzi, feltételezi, bevezeti a természetes, emberi drámát. Az ember úgy került a világot jelentő deszkákra, hogy előzetesen nem kérték a beleegyezését. Hogyan érvényesül a szabadsága, szabad választási lehetősége? Erre kell minden egyes játszó személynek a maga életében felelnie. Válaszol is végső soron mindenki, ha akar, ha nem, ha részt akar venni a játékban, ha nem. A színész a világszínpadon megtudja, ki ő – ez a „világszínház” alapfeltétele. A játszó személyek megjelenítő ereje által egy másik világ, egy másik létmód lesz látható, s válik a néző számára átélhetővé: a „másik” világ képe az „evilág” kínzó kérdéseit villantja fel, válaszolja meg. Ez a színházeszmény lényege is.

B5, 124 oldal. Ára: 20 lej

évkönyv 2010


Itt vagyok, engem küldj!
Tanulmányok a papságról


Szerkesztette: Marton József–Oláh Zoltán–Kovács F. Zsolt

XVI. Benedek pápa a 2009. június 19.–2010. június 19. közti időszakra meghirdette a papság évét. A pápa kezdeményezéséhez az egyetemes egyház minden részében különféle rendezvények tartásával, körlevelek, könyvek kiadásával igyekeztek csatlakozni. A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola tanári kara 2010. április 29.–május 2. között Érvek a papságért címen nemzetközi tudományos konferenciát szervezett Rómából, Budapestről, Győrből, Szegedről érkezett püspökök, teológiai tanárok, valamint a Gyulafehérváron és Kolozsváron tanító római katolikus teológiai tanárok részvételével. A konferencia nagy érdeklődést keltett. A részvevők, a hallgatóság megfogalmazta azt az igényt, hogy az elhangzott előadásokat szeretnék újraolvasni, átelmél­kedni. Erre az igényre válaszként született meg ez a kötet.

Zenon Grocholewsky bíboros, a vatikáni Nevelésügyi Kongregáció prefektusa írja a kötetben olvasható tanulmányában: „Figyelmesnek kell lennünk, hogy ne vetítsük ki a »Krisztust, a főt megjeleníteni« kifejezést pusztán csak a papra, a presbiterre vagy a püspökre, fölemelve őket a keresztény közösség fölé. A pap nem közvetítő Isten és a közösség között, hanem szolgája annak, és az egyedüli közvetítőnek, Krisztusnak. Szolgálatát nem csupán a közösségen belül fejti ki, hanem annak szolgálatában. S annak a „hatalomnak”, amelyet a szentelés ad a püspöknek és a papnak – mindegyiknek a saját fokozata szerint –, hogy Krisztusnak, a főnek személyében – in persona Christi capitis – prédikáljon, megszentelje és vezesse Isten népét, az egyetlen célja az, hogy hirdesse és közvetítse a Krisztus által létrehozott üdvösséget, és ezáltal építse a közösséget. Ez az igazi nagysága és egyben a nagy felelőssége minden papnak.”

A szerkesztők reménye, hogy a kötet erősíteni fogja a papokat és a híveket hivatásukban; a papok még jobban rádöbbennek az egyházban betöltött szerepük jelentőségére, és a keresztségben és a bérmálás szentségében részesült hívek pedig az általános papságukból következő feladatokra.

Szent István Társulat–Verbum, Kolozsvár 2010

288 oldal, B5, puhafedeles
Ára: 30 lej

évkönyv 2010

Minden kegyelem

A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése


Szerkesztette Marton József–Oláh Zoltán
Szent István Társulat–Verbum, Budapest–Kolozsvár 2011

Dr. Jakubinyi György érsek 65. születésnapjára a szerkesztők által felkért tisztelői és tanítványai a teológia különféle területéről két témakörbe rendezett – a Szentírással és a püspökkel kapcsolatos – tanulmányokkal fejezték ki elismerésüket és jókívánságaikat. Az érsek kedvenc szentjétől, a „kis utat” mutató Lisieux-i Szent Teréztől válaszottak címet a kötetnek. Jakubinyi érseket a teológiai tudományok magas szintű művelése sohasem szakította el az emberi szempontokat is figyelembe vevő lelkiség szűkebb területétől. Nagy tudása mindig alázatos magatartással párosult. Amióta teológiával foglalkozik, Lisieux-i Szent Terézzel vallotta, hogy tout est grâce – minden kegyelem!

Jakubinyi érsek enciklopédikus tudásával, precíz, naprakész információival olyan főpap, akit szívesen hallgatnak. A 65. életévét betöltő dr. Jakubinyi György méltó köszöntésére kedvenc szentjét, a „kis utat” mutató Lisieux-i Szent Terézt hívjuk segítségül, jókívánságként is idézzük a huszonkét éves kármelita nővér megnyugtató szavait: „Életemnek olyan korszakában vagyok, amikor már visszanézhetek a múltba, megérlelődött a lelkem a külső és belső megpróbáltatások tüzében; most mint viharban edzett virág, úgy emelem fel a fejemet s látom, hogy megvalósulnak a 22. zsoltár szavai: Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet… Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy (Zsolt 23/22, 1–4.). ” (Önéletrajz, A kézirat)

576 oldal, keménykötés

évkönyv 2010
ÚJ ESZTENDŐBEN – ÚJ SZÍVEKKEL
Szentségimádás


Szerkesztette: Kovács Árpád
Az elmélkedések szerzője Papp Asztrik OFM

Ahogy a megváltozott világ nem éri be az eddig megtapasztaltak alkalmazásával, a keresztény emberben is mélyebb gondolati tartalmat kell hordoznia a szentségimádásnak, mint az eddig megélt Isten jelenlétének és közelségének tudatosítása. Krisztus között ünk van, neveli erkölcseinket, táplálja erényeinket, vigasztalja a szomorkodókat, erősíti a gyengéket, és mindenki a maga követésére serkent.
(Részlet Kovács Sándor főesperes bevezetőjéből)

Megvásárolható Kovács Árpád kisbácsi plébánosnál, telefonszám: 0745-240577

évkönyv 2010Jöjj, vigasztaló Szentlélek!

Az imafüzetben található imádságok a Szentlélekhez kiáltanak, akinek kegyelmeit, ajándékait a keresztség, majd a bérmálás szentségében már elnyertük, viszont szükségünk van arra, hogy naponta kérjük – az egyházi év minden időszakában – az életadó Lelket. Olyan imádságokat gyűjtöttünk egybe tehát, melyek összekötnek minket a liturgikus élet hagyományaival, az ókeresztény misztikával, keleti rítusú testvéreinkkel, ugyanakkor mai imádkozók gondolatai, az ájtatosságok közkedvelt formái (litánia, rózsafüzér) is helyet kapnak benne. Olyan imádságok ezek, amelyeket ha hittel imádkozunk, elhozhatják számunkra az életadó (elevenítő), gyógyító, tanácsadó, vigasztaló Léleknek, az igazság Lelkének ajándékait.

Ára: 2 lej

évkönyv 2010


Ideje az emlékezésnek
Liber amicorum:
A 60 éves Marton József köszöntése


Szerkesztők:
Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Diósi Dávid, Bodó Márta

Szent István Társulat–Verbum, Budapest–Kolozsvár 2010

Mindennek megvan a maga órája – írja a Prédikátor (Préd 3,1). Az Isten-alkotta világban helye és ideje van mindennek: az alkotásnak, építésnek, nevelésnek és írásnak, és immár ideje van a visszatekintésnek, az eddig megtett út számbavételének és a még hátralevő útszakasz pontos felmérésének, a tennivalók listája elkészítésének, a megvalósítások számbavételének, egyszóval ideje van az emlékezésnek.

Ideje az emlékezésnek...

Idén 60 éves Marton József professzor, és kollégái, tanítványai, tisztelői, barátai határon innen és túl úgy gondolták, ez a kerek évforduló alkalmas ideje a köszöntésnek, életútja, tudományos pályája áttekintésének, az általa vezetett, egyetlen erdélyi magyar nyelvű katolikus teológiai doktori iskola eddigi eredményei számbavételének: ideje az emlékezésnek. Az ünnepelt, akinek világi és egyházi címeit és kitüntetéseit hosszan lehetne sorolni, 60 éves: ebből 30 évet a tanári pályán töltött a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben, majd ezzel párhuzamosan a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán. Minden cím közül talán ez, a tanári a legszebb, mert legnehezebb és ugyanakkor a legtöbb elégtételt is adó: hiszen keze közül nemzedékek sora került ki, papok, akik a katolikus egyház történelmét és nagyjait az ő szemüvegén át látják és láttatják, és világi krisztushívők, „laikusok”, akik általa látták meg az egyház zegzugos történetei mögött, mintegy a sorok között Isten gondviselését minden eseményben.

A kötet szerzői közt vannak a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem négy teológia karának és más karoknak a tanárai, volt diákok, akik immár maguk is tanárok, volt doktoranduszok, akik a professzor úr irányításával tudtak maguk is a tudományos pályán előbbre lépni, barátok, tisztelők határon innen és túl, Magyarországtól az Egyesült Államokig. A kötet szerkezete az idő és az emlékezés jegyében áll, ugyanakkor az ünnepelt érdeklődési körét, pályája fontosabb súlypontjait is jelzi, és a kötetben jelen lenni kívánók szerteágazó témáit, a tisztelők széles körét.

512 oldal, 49 lej

évkönyv 2010Women and Religion. Dignity of the Woman as Dignity of the Human Being. Relationship of Theology and Anthropology from a Central and Eastern European View


Ed. Rita Perintfalvi
Verbum, Cluj 2011

Vom 26. bis 29. August 2010 wurde die Evangelisch-Lutherische Theologische Universität in Budapest als Standort für die regionale ost-mittel-europäische Theologie-Werkstatt zum Thema "Frauenwürde als Menschenwürde Die Zusammenhänge der Theologie und Anthropologie aus ostmitteleuropäischer Sicht"festgelegt. Neben den ungarischen Konferenzveranstalterinnen kamen Kolleginnen aus Albanien, Tschechien, Kroatien, Polen, Lettland, Rumänien und Slowenien. An der Konferenz nahmen Frauen aus verschiedenen Glaubensgemeinschaften Ost-Mittel-Europas teil. Es wurden Vorträge bzw. Kurzreferate von Katholikinnen, Lutheranerinnen, Vertreterinnen der Reformierten, Altchristlichen und Rumänisch-Orthodoxen Kirche, sowie der jüdischen Religionswissenschaften gehalten. Insgesamt wurden während der Konferenz zirka 50 Frauen begrüßt.
Die Würde der Frauen aus theologischer, ethnisch-religiöser bzw. anthropologischer Sicht konnte als Element der Frauenproblematik lediglich negativ angesprochen werden. Nur eine wissenschaftliche Perspektive ist dazu geeignet, eine Frauenproblematik wie die Würde der Frau positiv zu beschreiben. Das ist der feministische Aspekt, der die spezifischen Bedingungen der Frauenexistenz berücksichtigt.
Als Abschlussgedanke möchte ich eine positive Definition der Konferenz über die Würde der Frauen zitieren: "Die Würde der Frauen, die auf der allgemeinen Würde der Menschen beruht, bezeichnet diejenige Freiheit, die jedem Menschen - inklusive jeder Frau - die Möglichkeit zur Selbstdefinition gewährleistet." Die zwei Geschenke der Gottebenbildlichkeit, die Vernunft und die Freiheit sind nicht einfach Möglichkeiten, sondern Pflichten, wodurch der Mensch - sowohl Mann als auch Frau - seinen eigenen Ort, seine eigene Rolle und seine gottgewollte Berufung in dieser Welt finden muss. Allerdings soll jeder Mensch seine Berufung entsprechend seinem innigsten Wesen entdecken und erfüllen. Gott spricht im Herzen jedes Menschen und sein Wort hat ein Echo im menschlichen Gewissen, das das allerletzte Gesetz ist. Und dieses Gesetz ruft uns alle auf, genau das zu sein, was wir in der Vorstellung und im Traum Gottes sind. Dieser innerliche Drang ist stärker als jede Einschränkung des Lebens.
Rita Perintfalvi
Präsidentin der Ungarischen Sektion der ESWTR

évkönyv 2010Frauen und religion


ed. Bodó Márta
Verbum, Cluj 2010

Während in Westeuropa die Beteiligung der Frauen sowohl am akademischen Leben als auch an wissenschaftlichen Forschungen bereits eine längere Geschichte aufweisen kann, waren die Frauen aus den ost- und mitteleuropäischen Ländern während des kommunistischen Regimes davon ausgeschlossen und auch eine längere Zeit nachher diesbezüglich marginalisiert.
In diesen Ländern kommt nicht nur im Forschungsbereich eine Position der Frauen selten vor, sondern jedwelche bedeutende soziale oder führende Rolle ist für sie eher ungewöhnlich. Wegen ihrer 50jährigen politischen Unterdrückung ist die soziale Struktur in diesen Ländern patriarchalischer geprägt: auch aus diesem Grund müssen sich Frauen aus verständlichen Gründen mit bedeutenderen Schwierigkeiten konfrontieren, wenn es um ihre akademische Positionierung im Bereich der von Männern dominierten Theologie geht.
Aus den oben genannten Gründen und wegen der beschränkten Möglichkeiten für theologische Forschungen in dieser Region entschied sich die Europäische Frauengesellschaft für theologische Forschung (European Society of Women in Theological Research/ESWTR) im Jahre 1998, jedes zweite Jahr eine regionale Konferenz in den ost- und mitteleuropäischen Ländern zu organisieren.
Solche Konferenzen fanden bereits in Prag (1998 und 2006), Lublin (2000), Riga (2002) und Samokov – Bulgarien (2004) statt. 2008 wurde Rumänien zum Gastgeberland für die Konferenz gewählt, die in Transylwanien/Siebenbürgen stattfand. Aus der Erkenntnis heraus, dass sowohl Rumänien im allgemeinen als auch Siebenbürgen insbesondere bzw. die ost- und mitteleuropäischen Länder, aus denen die Teilnehmer kamen, zur gemeinsamen europäischen Erfahrung enorm beitragen können, wurde als Rahmenthema der Konferenz folgendes gewählt: Der Beitrag der Frauen zur Herausbildung des spirituellen Profils eines vereinten Europas. Vergangene Erfahrungen, die die Gegenwart und Zukunft prägen.
Die Veranstaltung fokussierte sich auf Genderfragen in der theologischen Forschung. Die Referenten und Teilnehmer des Konferenz – Universitätsprofessoren und -dozenten, Wissenschaftler und Künstler aus verschiedenen Ländern – tauschten ihre Meinungen zum Hauptthema miteinander aus, die sie dazu verhalf, eine einheitliche ost-mitteleuropäische Stellung darüber zu erarbeiten, wie die weibliche Perspektive die theologischen Forschungen bezüglich einer gemeinsamen europäischen Spiritualität bereichert. 
Der vorliegende Band umfasst die deutschsprachigen Beiträge der Konferenz, die Vorträge auf Englisch sind früher in einem separaten Band erschienen.

évkönyv 2010Women and Religion


ed. Bodó Márta
Verbum, Cluj 2009

While in Western Europe there is a history of women’s involvement in academic life and scholarly research, women in Eastern and Central European countries were excluded from theological research during the communist regime and continued to be marginalised a long time after it. In these countries, it is not only uncommon to hold a position in academic research, but any significant social or leadership role is unusual. These countries which suffered forty years of political oppression also have more patriarchal social structures: women therefore encounter significant difficulties in gaining an academic position in theology. Within church structures, it is also neither easy nor normal for a woman to hold a position or to be a researcher in the field of (male-dominated) theology.
All these reasons, combined with the restricted possibilities for theological research in the region, led the European Society of Women in Theological Research (ESWTR) to decide in 1998 to organize a regional conference in the Eastern and Central European countries every two years. In 2008, Romania was the country chosen to host the regional conference, which took place in Cluj, Transylvania. Recognizing that Romania in general and Transylvania in particular, and indeed all the Eastern and Central European countries from which the participants of the conference came have important contributions to make to the European experience, the theme of the conference was chosen to be:  The Contribution of Women in Shaping the Spiritual Features of a Unified Europe. Past Experiences that Shape the Present and the Future. The different approaches presented at the conference helped the participants work out a modus operandi for developing a position on what female perspectives in theological research can add to shaping a common European spiritual identity. The English papers are collected in this volume. These new insights are those that we would like to share through the publication of this volume.

Közelítések a logoterépiéhozBodó Márta (szerk.):
Érték, értelem, lelkiség
Közelítések a logoterápiához..

 

Viktor Frankl személyisége és munkássága mérföldkő a 20. századi pszichológiában, az általa kidolgozott irányzat, a logoterápia az élet értelmességébe vetett hitét fejezi ki. A kötet Viktor Frankltól és Viktor Franklról szóló írásokat gyűjt egybe, a tanulmányok erdélyi vagy Erdéllyel kapcsolatban levő szerzőktől (Zsók Ott ó, Szőcs E. László, Vik János, Visky Béla, Homa Ildikó) származnak és Frankl munkásságát, a logoterápiai irányzatot, a logoterápia keresztény felhasználásának néhány módját mutatja meg.

Ára: 15 lej

Gábor Csilla – Knecht Tamás – Tar Gabriella-Nóra (szerk.): Árpád- házi Szent Erzsébet.
Magyar–német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában

2007 a világegyházban, különösen pedig a magyar és német nyelvterület részegyházaiban Szent Erzsébet-év volt: 800 évvel korábban, 1207-ben látta meg a napvilágot az az Árpád-házi királylány, akinek életpályája mintául szolgálhatott nőknek és férfiaknak, házasoknak és szerzeteseknek, időseknek és fiataloknak egyaránt: talán ez a korokat, társadalmi és nemi meghatározottságokat átívelő üzenőképesség tette őt nyolc századon keresztül töretlenül népszerűvé Európa-szerte. Három erdélyi (rész)intézmény: a Gyulafehérvári Caritas, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának Magyar Irodalomtudományi Tanszéke, illetve Német Nyelv és Irodalom Tanszéke konferenciát szervezett az évforduló alkalmából. A kötetben az ott elhangzottak találhatóak meg: magyar, német és osztrák kutatók irodalom- és művészettörténeti, történeti, valamint néprajzi, szociális és caritastudományi vonatkozású tanulmányai.

Farmati Anna: Más régi ének. A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere

Templomi énekköltészetünk – minden történelmi egyházé – több évszázados (akár évezredes) kulturális és teológiai örökséget hordoz. Nemcsak dallamaik értékesek: szövegük sokkal inkább árulkodik az egyetemes keresztény kultúra és a XVI–XVII. században fellendülő anyanyelvű egyházi műveltség gazdagságáról. A katolikus énekköltészet különösképpen is képviseli ezt a folytonosságot a megújulás korában, ugyanakkor az népéneklés „inkulturációs képességét” is bizonyítja. Az első teljes és hivatalos gyűjtemények Kisdi Benedek, Szelepcsényi György, Szegedi Ferenc Lénárd, Kájoni János, Illyés István és más szerkesztők és mecénások hozzáértő munkája révén énekköltészetünk legjavát mentették át későbbi századok énekgyakorlatát is meghatározva. Mai énektárunk legszebb darabjai – dallamai és/vagy szövegei – ezek közül valók. Énekeinknek az egyetemes katolikus énekköltészettel való kapcsolatáról, műfaj- és motívumrendszeréről, lelkiség- és irodalomtörténeti jelentősgéről olvashatunk a kötetben.

Ára: 20 lej

Bodó Márta: Iskola és színház

A színjáték népszerű eszköz ma a pedagógia, sőt a pszichológia területén is. Évszázadok óta használatos a katolikus egyház által fenntartott iskolában: a jellemnevelés eszköze, ugyanakkor a társas és szakmai, nyilvános életre szükséges felkészítés része. Segítségével a fiatalok megtanulták a szép és helyes beszédet, a jó megjelenést és a jellemes viselkedést. E kötet a színi nevelés keresztény keretek közti megjelenését követi nyomon, s elsősorban az erdélyi katolikus szerzetesiskolák és azok utódai falai közti színi gyakorlatot tekinti át az iskolai színjátszás pedagógiai felhasználása szempontjából.

Ára 25 lej

Életünk Krisztusban: Katolikus imakönyv
a Gyulafehérvári Érsekség kiadásában

A tartalomból: a legfőbb katolikus imák, áhítatok, litániák, lelki tükör, a legismertebb templomi énekek szövege.

Ára: 12 lej

Jakab Gábor: Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón. Pünkösdi búcsúk 1990–2009 között

Márton Áron gyulafehérvári püspök 60 évvel ezelőtt, 1949 pünkösdszombatján vezette földi életében az utolsó „szabad” csíksomlyói búcsús zarándoklatot. A legendás hírű főpásztor a népviseletbe öltözött hithű gyimesi csángók alkotta élő lánccal körülfogva mint honfoglaló Árpád vezér, szürkésfehér ló hátán érkezett főpapi díszben a Mária-kegyhelyre. A lelkes ünneplés a kommunista diktatúrát annyira megijesztette, hogy betiltotta a nyilvános búcsújárásokat. Több mint 40 esztendőt kellett várnunk arra, hogy az 1989-es decemberi eseményeket követő első esztendőben, 1990-ben templomi zászlókat és kereszteket vivő keresztaljákkal egyházközségeinkből újra zarándokútra kelhessünk, s Csíksomlyón, „Mária lábánál”, a közös hitben „szabadon” összegyülekezhessünk, édes anyanyelvünkön imádkozhassunk és énekelhessünk.

Ferenczi Sándor:
A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára.

Szent István Társulat-Verbum, Budapest-Kolozsvár 2009

A névtár átöleli a főegyházmegye ezer évét. Mivel ezalatt a főegyházmegye egyházi közigazgatási területe változott, a névtár történelmi jelzőjében benne van, hogy a ma nem Gyulafehérvárhoz tartozó egykori területén működött papok is szerepelnek benne abból az időszakból, amikor erdélyi egyházmegyések voltak. Kimaradtak azok az egyházmegyés papok, akik szolgálatuk idején más egyházmegyésként az akkor nem Erdélyhez tartozó mai gyulafehérvári főegyházmegye területén működtek. Erre mindig gondosan kitér a szerző, aki többrétű elfoglaltsága mellett felvállalta a millennium és a helyi papság tiszteletére e terjedelmes mű megalkotását. A kötet célja: emlékezni a paptestvérekre, „akik előttünk jártak”, és egymást jobban megismerni. A könyvet lapozgatva fogadjuk meg Szent Pál intelmét, amelyet kedvenc tanítványának, Szent Timóteusnak írt: „Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk” (2Tim 1,6).

B5, 480 oldal, keménykötés
Ára: 44 lej

Sebestyén Péter: Lukács, az ikonfestő evangélista


„Sokan féltik ma is Jézustól a magyarságot, féltik az egyháztól a közéletet-, amúgy viszont vevők lennének a csodára, a felhajtásra és a nyilvánosság színpadára, csak éppen nem akarják, hogy Jézus meggyógyítsa őket. Pedig Jézus ma is itt jár köztünk. Itt vonul el a parlament, a kórház vagy az iskola folyosóján. Itt tart állandó ügyeletet templomainkban és a szerető emberek szívében.” E sorokkal ajánlja a szerző új könyvét, amely a Marosvásárhleyi Rádióban elhangzott bibliás elmélkedéseket gyűjti egybe.
Verbum, Kolozsvár 2008 Ára: 15 lej

András Ignác: A halálkapu mögött.
A legfiatalabb kászoni falu, Kászonaltíz rendhagyó útikönyve

Jogosan tesszük fel a kérdést: hol és kik írnak a veszteségekről, egy közösség érdekeitől idegen célokért folytatott háborúk áldozatairól? Minden temetőben van egy hely, ahol a közösség hősi halottaira emlékezik az utókor. Itt gyásszá szelídül a valóság: főhajtásra köteleznek az emlékhelyek a néhai falusfelek emléke előtt, függetlenül attól, hogy a győztesek vagy a vesztesek oldalán áldozták-e életüket a hazáért. Ára: 20 lej

Keresztény Szó–Pax Romana füzetek 2.
Az egység útján: Nagyszeben üzenete

Az egykori erdélyi, ma gyulafehérvári egyházmegye millenniumát köszöntik a romániai magyar katolikus értelmiség kiadványai. A millennium apropóján a Keresztény Szó katolikus kulturális havilap a Romániai Magyar Pax Romana szervezettel közös vállalkozásként olyan sorozatot indít, amely a katolikus értelmiség életével foglalkozik. A Keresztény Szó és a Romániai Magyar Pax Romana közös célja az erdélyi magyar katolikusok szolgálata azokkal az eszközökkel, amelyek a katolikus értelmiség sajátos eszközei: a gondolat és a szó erejével. Ezt a célt szolgálja e füzetek sorozata. A második füzet a legendás erdélyi tolerancia eszményét állítja középpontjába, s a 2007-ben Nagyszebenben megtartott III. Európai Ökumenikus Találkozó egyes dokumentumait gyűjti egybe.

Ára: 3,50 lej

Keresztény Szó–Pax Romana füzetek 3.
Szentek nyomában. Teréz anya, Salkaházi Sára

A Keresztény Szó katolikus kulturális havilap és a Romániai Magyar Pax Romana szervezet harmadik közös füzete követhető, mai, hús-vér példaképeket mutat meg: két, a 20. században élt, a hivatalos egyházi eljárás során eddig boldoggá avatott, az emberek által máris szentként tisztelt jeles személyiségeket: a kalkuttai nyomornegyedek angyalát, Teréz anyát és az üldözött emberek segítéséért vértanúhalált vállaló szociális testvért, Salkaházi Sárát. A sorozat eddig megjelent két darabját hamarosan újabbak követik.

Ára: 3,50 lej

Oláh Dénes: Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon

A szerző abból a megfontolásból adja közre könyv formájában is a Vasárnap katolikus hetilapban megjelent Vasárnapi örömhír anyagát, hogy az azokhoz is eljuthasson, akik valamilyen oknál fogva nem olvassák rangos katolikus hetilapunkat. Ez a kötet a liturgikus „A”- év anyagát tartalmazza. A szerző kívánsága, hogy az olvasónak az Úr szava, Isten igéje fáklyaként, égből érkező fényként világítsa be élete minden napját!

Ára: 12 lej

Örökérvényű igazságainkÖrökérvényű igazságaink
Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára

A kötet címzettje Jakab Gábor pápai káplán, az erdélyi székely katolikus pap, az irodalom- és kultúrakedvelő értelmiségi. Az ő hetvenedik születésnapját akarta néhány tisztelője emlékezetessé tenni azzal, hogy a róla, neki szóló alkalmi köszöntőt, verset, emlékezést, valamint a neki ajánlott tanulmányokat összegyűjtve, kötetbe szerkesztve nyújtja át. Jakab Gábor a katolikus pap szokásos tevékenységei mellett különleges szolgálatot is betöltött: a Keresztény Szó és a Vasárnap főszerkesztői tisztét. A lapokat összeállító szakmabeliek mellett igazi társszerepet és afféle egyházi felügyeletet vállalt. Úgy tudott jelen lenni a szakértelmiségiek és „egyszerű hívek” mellett egész papi pályája során, mint egyenlő az egyenlők közt: se az egyházi rangjából, se a korából, műveltségéből, nyelvtudásából adódó fölényét nem éreztette, hanem dialóguspartner akart lenni. Párbeszédbe került és folytonos dialóguspartner maradt a világgal, annak kételkedő vagy nem hívő részével is, mint ahogy máig párbeszédben áll irodalommal, színházzal, tudománnyal, a teológia modern irányzataival s az élet egészével, annak zajlásában. A kötet írásai ezt a sokoldalú, nyitott, békeszerető, a szépet kedvelő egyéniséget köszöntik a sokszínűség és igényesség jegyében.

Ára: 20 (keménykötésben 30) lej.

Képes egyházmengyetörténetMarton József–Jakabffy Tamás:
Az erdélyi katolicizmus századai. Képes egyházmegye-történet

 

A nagysikerű képes egyházmegye-történet segít ifjúnak-idősnek a millenniumi évét ünneplő gyulafehérvári főegyházmegye történetét alaposabban megismerni, ezáltal gyökereinkkel tisztába kerülni. Mert aki nem tudja, honnan jött, nem fogja azt sem tudni, hová tart. Múltunkkal tisztában lenni fontos, hogy a jelenben jó döntéseket hozzunk, s legyen jövőnk! Hasznos olvasmány az egész családnak. A könyv német, angol, román nyelvű fordításban is megrendelhető.

Ára: 18 lej.

Használjátok fel Isten kegyelmétSzőcs Béla: Használjátok fel Isten kegyelmét!
I. kötet: Adventi és karácsonyi elmélkedések
II. kötet: Nagyböjti és húsvéti elmélkedések
III. kötet: Évközi idő I. (II–XVII. vasárnap)

A szerző engedett a sürgetésnek, amely az Úrtól érkezett felé, és arra buzdította, hogy üzenetét meghallgassa, mi több, azt tolmácsolja Isten szent népének minél szélesebb köre felé. Isten neki mint papnak e néphez adott küldetést, s ő hálás mindazoknak, akik tanulékony lélekkel fogadják tőle a tanítást, amelyet ő közvetít. Elmélkedései termését ezzel az imádságos lelkülettel kínálja megosztásra.

Ára kötetenként: 20 lej.

A legszebb karácsonyBarbara Robinson: A legszebb karácsony
Fordította: Bodó Márta

A Herdman-csemeték minden bizonnyal a világtörténelem legrosszabb gyermekei voltak. Mindenkit ütöttek-vertek, minden gyermek kék-zöld lett körülöttük. Sosem jártak templomba, most mégis ők játsszák a karácsonyi darab minden főszerepét. Ebből csakis valami borzalom sülhet ki. Vagy mégsem?

Ára: 2 lej