A Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában

A Szent István Társulat kiadványai

 


Családlexikon

A családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről


Eutanázia, Gender-ideológia, fogamzásszabályozás, homoszexualitás, klónozás, őssejt, biotechnológia… stb., csak néhány fogalom, amely az elmúlt években sokszor és sokféle megvilágításban és magyarázattal látott napvilágot. Korunk legszembetűnőbb jelensége a nyelv kétértelmű használata. Önkényesen és rendszeresen próbálják megváltoztatni a szavak normális jelentését annak érdekében, hogy bizonyos véleményeket és hipotéziseket úgy terjesszenek, mintha azok mindenki által elfogadott igazságok lennének. A nyelv szándékos manipulációjáról van szó, amit elkendőznek: ahelyett, hogy megkönnyítenék a fogalmi tartalmak általános érthetőségét, zavart keltenek, mellyel elérik azokat a meghatározott célokat, amelyeknek napjainkban elsősorban politikai természete van. A kötet hetvennyolc fogalomról állít össze anyagot, melynek többségét olyan szerzők dolgozták ki, akiknek a tekintélyét és szakmai hozzáértését általánosan elismerik, ami már a felszínes szemlélőnek is feltűnik. A szerzők között vannak szakemberek, akiket kevésbé ismernek, de témájukban ők is kitűnő szakértők. Annak érdekében, hogy az olvasó a magyarországi helyzetről is képet kapjon, 52 tanulmánynál megtalálható a magyar állapot rövid leírása és azoknak a magyar műveknek a jegyzéke, amelyekben tovább lehet tájékozódni.


792 oldal, keménytáblás, B/5
Ára: 5800 Ft
ISBN: 978 963 277 356 8


Leo Scheffczyk
A katolikus hit világa – Igazság és alak
XVI. Benedek pápa visszaemlékezésével

A kötet áttekinti a katolikum teljes konkrét valóságát. Az alak kifejezés a katolikus hit lelkét és formáját, a katolikus tanítást és életet, a katolikus hittartalmat és struktúrát jelenti, amely értelmes egészként állítja magát az önkényesség pluralizmusának tendenciáival szemben.

Ebben az értelmes egészben egységet alkot a mozgás és a rend, a feszültség és a harmónia, a misztérium és az életközelség. Sőt olyan egységről van szó, amely megsejtet valamit a katolikus hitvilág rég feledésbe merült szépségéből is, mely a modern emberre is meggyőző hatást tud kifejteni.


308 oldal, keménytáblás, B/5
Ára: 2980 Ft
ISBN: 978 963 277 373 5


Hetényi Varga Károly
Pásztor volt vagy béres?
A Magyar Katolikus Egyház a harmadik birodalom árnyékában

Az ismert kutató és történész az 1970-es évektől kezdődően több ezer dokumentumot gyűjtött össze hazai és külföldi levéltárakban, melyek ebből a korszakból származnak, s amelyek tanúskodnak a magyar egyházban zajló szellemi ellenállásról, mely 1944 végére már a hierarchia legfelsőbb rétegeiben is határozottan jelentkezett.  A kötet több mint másfél százat mutat be ezekből a dokumentumokból; ezek hűen illusztrálják a tárgyalt korszakot, és a magyar egyház tevékenységét üldöztetést szenvedett embertársaink érdekében.


392 oldal, puhafedeles, B/5
Ára: 3900 Ft
ISBN: 978 963 277 205 9


Kuminetz Géza
Klerikusok kézikönyve I-II.

Ki is a felszentelt szolgálattevő? Miben áll sajátos küldetése? Hogyan kapcsolódik a felszentelt szolgálattevő lelkipásztori élete – elsősorban szentség- és szentelmény kiszolgáltató, valamint az Egyház nevében végzett tanítói tevékenységével – a rábízott krisztushívőkéhez? A szerző a kétkötetes monográfiájában arra vállalkozik, hogy a fentebb feltett kérdésekre – több szempontból is megközelítve azokat – hiteles választ adjon. Mind a kötetek szerkezete, mind a jegyzetekben és a bibliográfiában megjelenő gazdag irodalom pontosan mutatja Kuminetz professzornak azt a célját, hogy a klerikusi életállapotról, a szemináriumi képzésről és a lelkipásztori küldetés gyümölcsöző ellátásáról szóló – a 19. század vége és 20. század közepe közötti – nagy klasszikus kézikönyvekhez méltó modern műben összegezze a Katolikus Egyház tanítását és fegyelmét, valamint annak gyakorlati megvalósítását a 21. század embere számára.

1388 oldal, keménytáblás, B/5
Ára: 9900 Ft
ISBN: 978 963 277 357 5

évkönyv 2010


Hozsánna - népénekes imakönyv

A II. Vatikáni Zsinat szellemében megújított Ima- és énekeskönyv. A Harmat Artúr – Sík Sándor-féle Szent vagy, Uram! énektárnak a liturgikus reform alapján
átdolgozott kiadása, kibővítve más régi és újabb magyar gregorián dallamokkal, valamint a szentmise lvasmányközi
énekeivel.


Ára: 1200 Ft/20,4 Lej
A Szent István Könyvklub tagjainak: 960 Ft/16,4 Lej

 

évkönyv 2010


XVI. Benedek pápa: Porta fidei A hit kapuja

A Szentatya 2011. október 11-én Porta fidei kezdetű apostoli levelével meghirdette a Hit évét, mely 2012. október 11-én kezdődik és 2013. november 21-én, Krisztus Király ünnepén ér véget. Ez az időszak segíteni akar abban, hogy újra megtérjünk az Úr Jézus Krisztushoz, és újra fölfedezzük a hitet, hogy az Egyház
minden tagja a feltámadott Úr hiteles és örvendező tanúja legyen a mai világban, s így képes legyen utat mutatni sokaknak, akik keresik a "hit kapuját". Ez a "kapu" felnyitja az ember szemét az Úr Jézus Krisztusra, aki jelen van közöttünk "minden nap a világ végezetéig". A Hittani Kongregáció XVI. Benedek pápa megbízásából lelkipásztori útmutatót is összeállított a Hit évének gyakorlati megvalósításához. A kiadvány a Szentatya apostoli levele mellett ezt a dokumentumot is közli.


Ára: 490 Ft/8,4 Lej
A Szent István Könyvklub tagjainak: 392 Ft/6,7 Lej

Dávid Katalin:
Egy asszony, öltözete a Nap
Isten anyja a tipológiában

A teológia és a művészettörténet határterületét érintő, a mariológia és krisztológia lényegét megfogalmazó, az olvasót a Szentírásban való elmélyülésre, megváltottságunk felismerésére, igazi szemlélődésre hívó könyv gazdag képanyaggal. Az olvasó az Isten anyjához kapcsolt ó- és újszövetségi jelenetek jelképi vizsgálati módszerének megismerése mellett elsajátíthat egy olyan bibliameditációs módszert is, amelynek gyakorlásával gazdagíthatja saját spirituális valóságát, javíthatja szellemi életminőségét.

366 oldal, + 64 oldal színes melléklet, keménytáblás, A/5, ára: 50 lej

Rózsa Huba:
Őstörténet
A világ keletkezése és az emberiség eredete a Biblia szerint

A bibliai őstörténet a Biblia legvitatottabb fejezeteihez tartozik, értelmezése a természettudományos világkép változásaival kapott különleges aktualitást. Hogyan kell értelmezni a bibliai őstörténet tanítását a világ és az ember teremtéséről, az első emberek életéről? Milyen igazságokat akar közölni a kezdetekről? Hogyan lehet ezeknek az elbeszéléseknek érvényét mai tudományos ismereteink alapján elfogadni? Dr. Rózsa Huba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető profeszszora ezekre a kérdésekre ad választ a bibliakutatás, a kultúrtörténet és a természettudomány eredményeinek felhasználásával.

180 oldal, keménytáblás, A/5, ára: 23 lej

A közjó az egyház társadalmi tanításában

A kötet azt mutatja be, hogy a társadalmi élet három fontos területén: a családi életben, a gazdaságban és a környezet-védelemben hogyan valósul meg a közjó. Felhívja a figyelmet arra, hogy a közjó nem azonosítható a többség véleményével, anyagi igényeivel vagy gazdasági érdekekkel.

170 oldal, puhafedeles, A/5, ára: 22 lej

Magyar Katolikus Lexikon


Szerkesztette: Diós István, Viczián János
A kereszténység kétezer éves tudáskincsét dolgozza fel az egyedülálló lexikonsorozat, több ezer címszóban, közel ötven témakörben (történelem, művészettörténet, teológia, filozófia, néprajz, zene- és irodalomtörténet, botanika stb.), színes és fekete-fehér fotókkal, ábrákkal.
1008 oldal, 48 oldalas színes melléklettel, keménytáblás, műbőr kötésben, aranynyomású borítóval, B/5
Ára: 75 lej

Fésűs Éva: Az ezüst hegedű


Csomor Katalin rajzaival
A népszerű írónő évek óta közkedvelt mesekönyve 65 kis történetet mesél el, 6-8 éves gyermekek számára. A mesék hősei a gyerekek szívéhez közel álló állatok: a mókus, a tücsök, a nyúl, a róka stb. Fésűs Éva tanulságos történetei észrevétlenül nevelik az olvasót.
236 oldal, keménytáblás, B/5
Ára: 28 lej

Arnold Angenendt: A kora középkor


A kora középkor az egyháztörténet legnagyobb átalakulásának korszaka. Ennek az átalakulásnak a különböző szakaszait tárja elénk Arnold Angenendt híres könyve. A késő ókortól elindulva a középkor sajátosságainak körültekintő bemutatása mentén pillanthat be az olvasó a keresztény Európa létrejöttének bonyolult és összetett folyamatába. A történelmi események mellett az egyházszervezet kialakulása, a művelődés szerepe, a szerzetesség elterjedése vagy a művészetek helyzete azok a témák, amelyekről szakavatott értékelést olvashatunk. A népvándorlás kora, a mediterrán átalakulása, majd Bizánc szerepének érintése és az iszlám megjelenését követően a Karoling-birodalom változatos világának az elemzése képezi a mű gerincét.
Ára: 48 lej

Híd az Égbe – hangoskönyv


A CD válogatást ad a nagysikerű, több kiadást megélt Híd az Égbe című könyv imáiból, az ókeresztény kortól napjainkig. Szentek, boldogok, neves személyiségek (Szent Ágoston, Assisi Szent Ferenc, Széchenyi István, II. János Pál pápa stb.) legszebb imái, amelyeket kellemes zenei aláfestés tesz még bensőségesebbé.
Ára: 22 lej

A Názáreti JézusXVI. Benedek: A Názáreti Jézus

Sokan vállalkoztak már rá, hogy könyvet írjanak Jézus életéről és tanításáról, pápa azonban még soha. Joseph Ratzinger, azaz XVI. Benedek az első, aki – válaszolva a 3. évezred kihívásaira – bemutatja a világnak: ki is valójában a Názáreti Jézus. Ára: 28 lej

 

XVI. Benedek pápa: Deus caritas est

A pápa a keresztény erkölcstan alaptörvényét mutatja föl művében. Kulcsfogalomként emeli ki a szeretet két formáját, a fölemelő és a lehajló szeretetet, amely az ősi görög Érosz és Agapé fogalmának felel meg, s amelyet az Isten- és emberszeretet kettős főparancsa foglal össze. A mű talán provokatívnak tűnő része az, amikor a marxizmussal kapcsolatban fogalmaz meg egyfajta kritikát. A marxizmus gyakran bírálta az egyházat, hogy helytelenül cselekszik, amikor a szeretet gyakorlatait végzi intézményein keresztül, mert ezzel mintegy az igazságtalan struktúrát rögzíti. Hasonlóan provokatív gondolat, hogy az egyház nem tudja felvállalni igazságosabb struktúra fölépítését, ami a politika feladata. Az egyház szerepe az értelem megújításában van. Ezzel szemben a világi hívő katolikusok kötelessége, hogy részt vegyenek a politika formálásában, azzal a szociális szeretettel, amely az evangéliumból táplálkozik.
Ára: 3,5 lej.

Szűz Mária leveleiSeregély István: Szűz Mária levelei

Seregély István egri érsek új megközelítésben tárja elénk a rózsafüzér titkait: a könyvecske lapjain közölt levelekben mintha a Szent Szűz maga fordulna hozzánk, 21. századi emberekhez, hogy saját szavaival elbeszélje és feltárja nekünk a húsz titok bibliai gyökerét és örökérvényű mondanivalóját. Nem teológiai elmélkedések ezek. Mária mint édesanya emlékezik vissza az Újszövetség eseményeire. A személyes, közvetlen hangvétel, a sallangoktól mentes, egyszerű szavak, a titkokat kísérő színes képek – a szerző és a kiadó szándéka szerint – hathatósan segíthetik a híveket, hogy a rózsafüzér minden látható és hallható monotóniája ellenére változatos elmélkedő imádsággá váljon. Ára: 10 lej

Valaki mindig látMikszáth Kálmán: Valaki mindig lát
Elbeszélések a szeretetről

Azon jellemzők sorában, melyek kiemelik az embert az állatvilágból, a legszebb emberi tulajdonságunk az, hogy képesek vagyunk szeretni. Furcsa ellentmondás azonban, hogy míg az emberiség egésze a tökéletesség felé törekszik, egyre kevesebb teret engedünk életünkben az érzelmeknek. Vajon tudunk még könnyezni egy-egy történet hallatán? Tudunk még meghatódni? Tudunk vagy merünk szeretni? Mikszáth Kálmán ősei evangélikus lelkészként generációkon keresztül e legmagasztosabb emberi érzés, a szeretet hatalmát hirdették a szószékről. Kései utódjuk génjeibe is átörökítették ezt a fogékonyságot, mely lépten-nyomon felszínre bukkan elbeszéléseiben. A 21. század hajnalán forrongó, átalakuló világban élünk. Mivel azonban mikszáthok ma nem születnek, vagy nem halljuk hangjukat, megidézzük őt magát e kötetben. Fedezzük fel elbeszélései által ismét a szeretet mindent átfogó, örök hatalmát! Mert megszűnhet, átalakulhat, változhat minden a földön, de „a szeretet nem múlik el sohasem”. Ára: 16 lej

Eleanor H. Porter: Az élet játéka

November végétől újra kapható a világi és egyházi körökben is oly népszerű kötet. Ára: 12 lej

 

Csillag Betlehem felettAgatha Christie: Csillag Betlehem felett

A krimi műfajának koronázatlan királynője ebben a művében tőle szokatlan területre kalauzolja olvasóit. Amint a karácsonyi angyaldal kétezer éve elhallgattatja egy napra a fegyverek zaját, úgy a bűn komor világa, melyet oly mesterien ábrázol Agatha Christie más regényeiben, most egy kötet erejéig átadja helyét a megértésnek, a szeretetnek és a békének. Mintegy ködfátyolon keresztül felsejlik az olvasó előtt a hajdani Názáret, ahol Máriának, a szűz hajadonnak megjelenik egy angyal, de nem a Bibliából ismert Gábriel, hanem a sötétség angyala, hogy megkísértse a szüzet… A novellafüzér a 20. században folytatódik: Mrs. Hargreaves a szürke hétköznapok sodrában képtelen szeretni embertársait, ám egy napon találkozik valakivel, akinek éppen csak megérinti régies, keleti szövésű, varratlan köntösét, s ettől egyszerre másképp látja a világot. Így követi egymást a földön és a mennyben játszódó novellák és versek sora, s a címbeli betlehemi csillag lassan, észrevétlenül beragyogja a lelkünket, miként a Megváltó születésekor beragyogta Betlehem pusztáját. Ára: 14 lej

Úton BetlehembeNorah Lofts: Úton Betlehembe

Norah Lofts világsikert aratott regénye a három napkeleti bölcs személyén keresztül mutatja be a Jézus születésével kapcsolatos eseményeket. Ám nem a megszokott napkeleti bölcsekkel találkozunk a könyv lapjain: Gáspár egy barbár király, aki félti uralmát az újszülöttől, Menyhért viszont a föld leghatalmasabb urát látja a kisdedben, míg Boldizsár csak egy csodálatos nyelvtudással rendelkező szökött rabszolga. Az írónő érzékletesen állítja elénk a születéstörténet karaktereit: Mária szelíd erejét, József hűségét és kedvességét, a három bölcs kalandos utazását, a pásztorok tragédiáját, valamint a fogadós és felesége nyomorúságos életét. Miközben a csodálatos születés napja egyre közeledik, minden idők legcsodálatosabb történetének résztvevői számára a választás adott: saját félelmeik rabjává válnak, vagy az üdvösség keresésére indulnak. Ára: 28 lej

Szent Ágoston vallomásaiSzent Ágoston vallomásai
Fordította: Dr. Vass József

Két évezred szentjei közül is kiemelkedő egyéniség Hippói Szent Ágoston. Vallomásainak tizenhárom könyve nemcsak az ókeresztény, hanem a világirodalom legnagyobb művei közé tartozik. Stílusának egyik sajátossága állandó érzelmi hullámzása. Egyszerű hétköznapi szavakkal tér vissza-vissza múltjába, gyerekkorától élete derekáig, majd újra meg újra olyan zsoltáros-imádságos hangba lendül át – szinte észrevétlenül –, mely páratlan költőivé teszi vallomásait. A világirodalomban ő az első, aki úgy figyeli meg a gyermeket, ahogy századunkban a gyermeklélektan tudósai. Dr. Vass József fordításának köszönhetően az ágostoni szellemet pontosan követő és közvetítő, világos magyarsággal megfogalmazott kötet jelent meg újra. Ára: 24 lej

Máté evangéliumaJakubinyi György: Máté evangéliuma

A Szent István Társulat 2006 második felében új sorozatot indított Szent István Bibliakommentárok címmel. Máté evangéliumával találkozik mindenki először, aki az Újszövetséget a kezébe veszi. Máté evangéliumának magyarázatánál az a cél lebegett a szerző szeme előtt, hogy segítséget nyújtson az olvasóknak, akik ismereteiket kívánják elmélyíteni. Mivel azonban az evangélium elsősorban kinyilatkoztatás, ezért a nyelvészeti és szövegkritikai kérdésekre csak annyiban tér ki, amennyiben az okvetlenül szükséges a kinyilatkoztatott tartalom megértéséhez és kifejtéséhez. Ára: 20 lej

A sorozatban még: Kocsis Imre: Lukács evangéliuma. Ára: 28 lej

A monachizmus NyugatonPeter King: A monachizmus Nyugaton
A monasztikus szerzetesség története a latin egyházban

Peter King olyan nézőpontból ábrázolja a kereszténység kétezer évét, melyhez hasonló még nem jelent meg a magyar könyvkiadásban. A skóciai Szent András Egyetem nyugalmazott középkori történelemszakos tanára először az antik szerzetesi közösségek kialakulását követi nyomon, majd bemutatja a Szent Benedek regulája szerint élő monasztikus rendeket: a bencéseket, a cisztercieket és a trappistákat. Értelmezése szerint a monachizmus egyet jelent a regulát követő, imának és meditációnak szentelt élettel, ezért a szerzetesség más formáit, például a kolduló rendek történetét nem tárgyalja könyvében. Bepillantást nyújt viszont a protestáns alapítású, a monasztikus szemléletet magukénak valló szerzetesi közösségek életébe. Ára: 40 lej

A II. Vatikani Zsinat dokumentumaiA II. Vatikáni Zsinat dokumentumai

A II. vatikáni zsinat szándéka az volt, hogy bemutassa az egyház lényegét és egyetemes küldetését az egész világnak. Az egyház önmagába tekintett, hogy párbeszédet kezdjen önmagával, ugyanakkor kitárulkozott a világ előtt, hogy kinyilvánítsa magát tagjaiban. Jelen kötet a zsinat 3 éve alatt született okmányokat gyűjti össze, bevezetőkkel és magyarázatokkal ellátva. A szövegeket egybevetettük a latin eredetivel, a dokumentumokat a keletkezés sorrendjébe állítottuk, s kiegészítettük egy bő fogalmi mutatóval, mely magába foglalja az Egyházi Törvénykönyveket, a Katolikus Egyház Katekizmusát és II. János Pál pápa írásos megnyilatkozásait.
Ára: 36 lej

Az Újszövetség teológiájaJoachim Gnilka: Az Újszövetség teológiája
Szent István Kézikönyvek sorozat

A neves teológus e művében sorra bemutatja az újszövetségi szerzők teológiai szemléletét, föltárja az egyes írások egymással való kapcsolatát s azt, hogy ezek az írások hogyan illeszthetők be a folyamatosság és a hagyomány áramlatába. Ára: 40 lej

Az ateizmus alkonyaAlister McGrath: Az ateizmus alkonya
A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban

Az Oxfordi Egyetem professzora a téma szakavatott szerzője, aki e témakörben írt könyveivel (Dawkins Istene; Híd) több millió kétkedő és ateista sziklaszilárd meggyőződését ingatta meg. A szerző legújabb kötetében tárgyilagosságra törekedve, történelmi folyamatában láttatja olvasójával az ateizmus jelenséget, születését, fénykorát és alkonyát. Ugyanakkor nem feledkezik meg ezek filozófiai, pszichológiai, szociológiai és politikai, sőt teológiai gyökereinek feltárásáról sem, s teszi ezt tudományos igényességgel, mégis szellemesen és olvasmányosan. Ára: 28 lej

Pál, a népek apostolaXVI. Benedek pápa: Pál, a népek apostola

A kötet a szentatya írásait gyűjti össze Szent Pállal kapcsolatban, de tartalmazza a páli év meghirdetése napjának két beszédét, valamint a konstantinápolyi pátriárka felszólalását is. Az összeállítást a Török Katolikus Püspöki Konferencia Szent Pál-évre írt levele teszi teljessé, mely arról a helyről való, ahol szervezett missziós célzattal először hirdették Krisztus evangéliumát. A könyvben található gondolatokat, az egyház nagy terjesztőjéről szóló írásokat egyének és közösségek is tanulmányozhatják, és talán kedvet is kapnak ahhoz, hogy személyesen keressék fel azokat a közelebbi vagy távolabbi helyeket, ahol az apostol maga is megfordult. Ára: 16 lej

Fésűs Éva: Az ezüst hegedű Csomor Katalin rajzaival

Újra megjelent a népszerű írónő évek óta rendkívül közkedvelt mesekönyve, amely 65 kis történetet mesél el 6-8 éves gyermekek számára. A mesék hősei a gyerekek szívéhez közel álló állatok: a mókus, a tücsök, a nyúl, a róka stb. Fésűs Éva tanulságos történetei észrevétlenül nevelik az olvasót. Ára: 28 lej

Arnold Angenendt: A kora középkor

A kora középkor az egyháztörténet legnagyobb átalakulásának korszaka. Ennek az átalakulásnak a különböző szakaszait tárja elénk Arnold Angenendt híres könyve. A késő ókortól elindulva a középkor sajátosságainak körültekintő bemutatása mentén pillanthat be az olvasó a keresztény Európa létrejöttének bonyolult és összetett folyamatába. A történelmi események mellett az egyházszervezet kialakulása, a művelődés szerepe, a szerzetesség elterjedése vagy a művészetek helyzete azok a témák, amelyekről szakavatott értékelést olvashatunk. A népvándorlás kora, a mediterrán átalakulása, majd Bizánc szerepének érintése és az iszlám megjelenését követően a Karoling-birodalom változatos világának az elemzése képezi a mű gerincét. Ára: 48 lej

Puskás Attila: A kegyelem teológiája

A szerző a kegyelemtan bibliai alapjaiból kiindulva bemutatja annak teológia- és dogmatörténeti kibontakozását, ökumenikus megközelítésben. Ára: 30 lej

Az egyház társadalmi tanításának Kompendiuma

Az elmúlt években számos egyházi vezető és tudós járult hozzá az egyház társadalmi tanításának elmélyítéséhez. Ezért kézenfekvő volt a teljes anyagból egy olyan Kompendium (összefoglaló) összeállítása, amely rendszerbe foglaltan nyújt áttekintést a katolikus társadalmi tanítás sarokpontjairól. Ára: 32 lej

P. Gabriele Di S. M. Maddalena (Gabriel de Vos): Benső végtelen

Világszerte ismert könyvet jelentetett meg több mint húsz év után újra a Szent István Társulat. A könyv részletei az utóbbi években a Magyar Katolikus Rádióban is elhangzottak, s így rendkívül népszerűvé vált a lelkiségi írások kedvelőinek körében. A Benső végtelen a hétköznapi keresztény élet teljes kibontakozásának útját mutatja be. A napi szentírási szakaszokról szóló elmélkedések arra késztetik az olvasót, hogy Istennel négyszemközt, meghitt csendben szembenézzen az örök igazságokkal és megtapasztalja a kimondatlan valóságokat. Az elmélkedéseket imádságos gondolatok zárják neves szerzők – egyházatyák, szentek, boldogok – műveiből válogatva. Ára: 40 lej.